Новини

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава следното:
С дата на регистрация в Централен депозитар - 18 април 2022 година, в резултат на сделка с акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, общото дялово участие на ЕФ Асет Мениджмънт АД и управляваните от него ДФ ЕФ Рапид, Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ETF, НДФ ЕФ Потенциал възлиза на 13,29%, което представлява 1 994 050 права на глас в Общото събрание на акционерите;
С дата на регистрация в Централен депозитар - 21 април 2022 година, в резултат на сделка с акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, дялово участие на Борсово търгуван фонд ЕФ Принсипал ETF възлиза на 4,86%. След сделката общото дялово участие на фондовете, управлявани от ЕФ Асет Мениджмънт АД, е в размер на 12,55%, представляващи 1 884 050  права на глас в Общото събрание на акционерите;
С дата на регистрация в Централен депозитар - 21 април 2022 година, в резултат на сделка с акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, общото дялово участие на УПФ-Бъдеще, ППФ-Бъдеще и ДПФ-Бъдеще, управлявани от ПОД-Бъдеще, възлиза на 15,41%, представляващи 2 312 076  права на глас в Общото събрание на акционерите.

 

Упражняване на кол опция по емисия ISIN BG2100011191

На 28.03.2022 г., „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ ще погаси изцяло облигационния заем като, съгласно условията на емисията, право да получат плащане имат облигационери от емисия ISIN BG2100011191 към 21.03.2022 г. 
Съгласно взетото решение на Общото събрание на облигационерите на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ, проведено на 21.03.2022 г., за промяна в условията на облигационния заем, Емитентът има право по негова преценка, да упражни кол опция (call optiоn) не само на падеж на лихвено плащане, а към всеки момент от срока на облигационния заем. 

 

Предсрочно погасяване на емисия облигации с ISIN код BG 2100011191

На 23.02.2022г., Съветът на директорите на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ прие решение, че дружеството ще упражни предвидената в условията на издадената емисия облигации с ISIN код BG2100011191, кол опция и ще погаси предсрочно облигационния заем изцяло, в случай че на Общото събрание на облигационерите се вземе решение за промяна в условията на облигационния заем, а именно кол опцията може да се упражни по всяко време. Причините за взетото решение на Съвета на директорите на Емитента да погаси предсрочно емисията облигации са продажбата на имоти собственост на „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ, описани в нотариален акт за учредяване на ипотека върху недвижим имот № 152, том IV, рег. № 12948, дело № 614 от 2019г. на помощник-нотариус по заместване Невена Лазарова на Нотариус Росица Рашева с район на действие Районен съд гр. София, вписан в регистъра на Нотариалната камара под регистрационен № 203, вписан в Служба по вписванията – гр. София с вх. рег. №  57622 от 04.09.2019г., акт № 87, том XXXI, дело №  43885/2019г., имотна партида №  184206, които служат като обезпечение на емисията облигации с ISIN код BG2100011191.
 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на регистрация в Централен депозитар - 23 април 2021 година, управляваните от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД договорни фондове – ДФ ЕФ Рапид и ДФ ЕФ Принситал  са променили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ  до общо 15.07%, представляващи 2 261 550 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на регистрация в Централен депозитар - 16 април 2021 година, ПОД Топлина АД чрез УПФ, ППФ и ДПФ е променил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 13.34%, представляващи 2 003 000 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 


Страница 2 от 33