Новини

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество с входящ номер 48/28.12.2016 г., Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:
 
Акционерът Иво Петров Петров е намалил дяловото си участие в капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ от 10.377% до 9% права на глас в общото събрание на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ. Промяната е в резултат на неучастие в увеличението на капитала на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ. 
 

Уведомление съгласно чл.112д от Закона за публично предлагане на ценни книжа

Към края на месец ноември 2016 година, размерът на регистрирания капитал на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ е в размер на 15 008 125 лева, разпределен в 15 008 125 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Към края на месец ноември 2016 година, общият брой акции с право на глас от капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ е 15 008 125 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лев всяка една.

Увеличението на капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ от 13 017 889 лева на 15 008 125 лева е вписано в Търговски регистър с вписване №20161124134719 от 24 ноември 2016 година.
 

Увеличението на капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ приключи успешно

На 4 ноември 2016 г. приключи успешно подписката за записване на акции от публичното предлагане на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС“ АДСИЦ. 

Сумата, получена от записаните и напълно изплатени акции, е в размер на 1 990 236 лева, което представлява 39.8% от предложените права, при минимален праг за успех на емисията от 36%.

Общо капиталът на компанията ще бъде увеличен от 13 017 889 лева на 15 008 125 лева. Предстои регистриране на увеличението в Търговски регистър, Централен депозитар, Комисията за финансов надзор и регистриране на новите акции за търговия на БФБ-София.
 

Назначен е контрольор на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

По молба на акционера Иво Петров Петров, притежаващ 10.46% от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, Софийски градски съд назначи дипломирания експерт-счетоводител Нели Димитрова Шопова-Георгиева за контрольор на публичното дружество с Определение №3227 от 14.06.2016 година. Проверката включва цялата счетоводна документация на дружеството за периода 01.01.2013 – 31.12.2015 г., в това число годишните и междинните счетоводни отчети, финансовото състояние, задълженията и вземанията на дружеството, включително във връзка със специалните изисквания на ЗППЦК, ЗДСИЦ, устава и проспекта на дружеството и в частност чл. 114 и чл.114а от ЗППЦК.
 
Съобразно нормата на чл. 118, ал.1 от Търговския закон, лица, притежаващи заедно или поотделно найа-малко 5 на сто от капитала на публично дружество, могат да искат от съда назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на дружеството и да изготвят доклад за констатациите си.
 
 

Уведомление относно увеличение на капитала на БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ с права

Във връзка с решение на Съвета на директорите от 20.05.2016 г., последващо оповестяване пред обществеността на съобщение по реда на чл. 92а от ЗППЦК, а именно, публикации във в. „24 часа” от 09.09.2016 г. и в. „Капитал дейли” от 09.09.2016 г., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента от 08.09.2016 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник ИП Евро-Финанс АД от 09.09.2016 г., относно увеличаване на капитала на Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София, БФБ-София АД въвежда за търговия на „Пазар на права“  емисия със следните параметри:

- брой акции преди увеличението: 13 017 889;

- брой на издадените права: 13 017 889;

- брой акции, предложени за записване: 5 000 000;

- съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 2.604/1

- всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2.604;

- капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 800 000 бр. нови акции;

- присвоен борсов код на издадените права: 5BDK;

- ISIN код на правата: BG4000008160;

- номинална стойност: 1.00 лв.;

- емисионна стойност: 1.00 лв.;

- начална дата за търговия на правата на борсата: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за търговия на правата на борсата: 11.10.2016 г.;

- начална дата за прехвърляне на правата: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за прехвърляне на правата: 13.10.2016 г.;

- дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 20.10.2016 г.;

- начална дата за записване на акциите: 28.09.2016 г.;

- крайна дата за записване на акции от увеличението: 04.11.2016 г.;

- борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро-Финанс АД;

- Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: ТБ Юробанк България АД;

- Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1от ЗППЦК или към 16.09.2016 г. /петък/;

- Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала е 14.09.2016 г. /сряда/.

Проспектът за публично предлагане на ценни книжа (емисия акции от увеличение на капитала) може да бъде намерен на сайта на БФБ-София (www.bse-sofia.bg ), както и на сайта на дружеството: www.bulland.bg .

 


Страница 9 от 33