Новини

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“  АДСИЦ съобщава следното:

С дата на сключване на сделката -   20 февруари 2018 година,  „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 15.02%, представляващи 2 253 725 бр. акции.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -   5 юли 2017 година,  Иво Петров Петров е продал всичките, притежавани от него 1 350 812 бр. акции от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, представляващи дялово участие от 9%;
С дата на сключване на сделката -   10 юли 2017 година,  „Италтех Сервиз – България“ЕООД е придобил 1 350 000 бр. акции от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, представляващи дялово участие от 8.995%.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -   5 юли 2017 година,  „Старком Холдинг“АД е придобил 1 350 812 бр. акции от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, представляващи дялово участие от 9%;
С дата на сключване на сделката -   10 юли 2017 година,  „Старком Холдинг“АД е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ от 9% до 0.005%, представляващи 812 права на глас.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -  27 юни 2017 година,  „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“С.А. е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ от 15,13% до 13,81% права на глас, представляващи 2 072 505 бр. акции.

 

Съобщение по чл. 148б ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени  уведомления за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс  АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сключване на сделката -  9 юни 2017 година,  „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре“С.А. е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ от 0.26% до 15.13% права на глас, представляващи 2 269 989 бр. акции;
С дата на сключване на сделката -  9 юни 2017 година,  „ЕВРО-ФИНАНС“АД е продал всичките притежавани от него акции от капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ, възлизащи на 14.87%.

 


Страница 8 от 33