Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 6 ноември 2019 година, управляваните от УД Актива Асет Мениджмънт АД договорни фондове са намалили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 4,50%, представляващи 675 552 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Първо общо събрание на облигационерите от емисия с ISIN BG2100011191

На 26 август 2019 г. в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10:30 часа се проведе първо общо събрание на облигациите на „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ - гр. София на първа емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството, предложени при условията на първично частно (непублично) предлагане по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ, с ISIN код на емисията BG2100011191 и обща стойност на облигационния заем 9 080 000 (девет милиона и осемдесет хиляди) лева.

На събранието бяха представени облигационери, притежаващи общо 6 600 (шест хиляди и шестстотин) облигации, представляващи приблизително 72,68 % (седемдесет и два цяло шестдесет и осем процента) от издаденията облигационна емисия.

Общото събрание на облигационерите избра „ТЕКСИМ БАНК“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, като одобри проекта на предложения договор за изпълнение на възложените дейности. 

 

„БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ издаде емисия корпоративни облигации

„БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ издаде първа емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството при условията на първично частно предлагане по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ. Въз основа на успешно приключилото записване на предложените облигации и в съответствие с условията, посочени от Общото събрание на акционерите от 27.06.2019г., „БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС” АДСИЦ сключи облигационен заем на стойност 9,080,000 (девет милиона и осемдесет хиляди) лева, ISIN код на емисията BG2100011191. Броят на издадените облигации е 9 080 (девет хиляди и осемдесет), като номиналната и емисионната стойност на всяка облигация е 1,000 (хиляда) лева. Датата, от която започва да тече срокът до падежа, е датата на издаване на емисията – 16 юли 2019 г.
Дружеството ще предприеме необходимите действия за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар – „Българска фондова борса“ АД (БФБ) в срок не по-дълъг от 6 месеца от регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като за целта своевременно ще изготви и внесе в КФН проспект за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар и ще го представи за одобрение в Комисията за финансов надзор (КФН).
Първото общо събрание на облигационерите ще се състои на 26.08.2019 г. от 10:30 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43, при следния дневен ред: 1. Избор на банка-довереник на облигационерите и одобряване на проект на договор; 2. Запознаване на облигационерите с правата и задълженията на банката-довереник; 3. Разни. Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свой пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 12 юли 2019 г.  уведомление от ПОД Топлина за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 10 юли 2019 година, УПФ Топлина е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 6,48%, представляващи 973 000 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 20 юни 2019 година, ДФ „Инвест Класик“ е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5,21%, представляващи 782 605 права на глас в общото събрание на публичното дружество.
УД„Инвест Фонд Мениджмънт“АД  и управляваните от него фондове ДФ „Инвест Класик“ и ДФ „Инвест Актив“ притежават общо 8,92% от правата на глас в общото събрание на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ.

 


Страница 6 от 33