Новини

Увеличение на капитала на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

На 10.05.2006 год. Съветът на директорите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ взе решение за увеличение на капитала на дружеството чрез издаване на 9 000 000 нови акции.

 • брой акции преди увеличението: 1 000 000
 • номинална стойност: 1.00 лв.
 • емисионна стойност: 1.05 лв.
 • присвоеният борсов код на издадените права: R3LAND
 • броят на издадените права: 1 000 000
 • съотношение между издадените права и новите акции – право/акции: 1/9
 • капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 3 000 000 броя акции
 • всяко лице може запише най-малко една нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 9
 • борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП Евро Финанс АД
 • банка, в която да бъде открита набирателна сметка- ТБ Булбанк АД
 • право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след публикуване на съобщението в Държавен вестник и един централен ежедневник
 • началния срок за прехвърляне на правата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от деня на обнародване на съобщението за публично предлагане в Държавен Вестник и публикуването му в един централен ежедневник, но не по-рано от изтичането на срока по чл 112б, ал. 2 от ЗППЦК
 • конкретните дати за търговия на правата, записване на акции и аукциона по чл. 126б, ал. 7 ще бъдат посочени допълнително, след публикуване на съобщението за публично предлагане в Държавен Вестник и централен ежедневник
 

Вторична търговия на БФБ АД на акциите на "Булленд Инвестмънтс" АДСИЦ

На 8 май 2006 г. започва вторичната търговия с акции на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ на Българска фондова борса АД. Акциите на дружеството ще се търгуват на Неофициален пазар с борсов код LAND.

 

Тримесечен отчет

"Булленд Инвестмънт" АДСИЦ уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че в изпълнение на чл. 95 от ЗППЦК на 28.04.2006 г. е представило на КФН и БФБ АД тримесечен отчет към 31.03.2006 г. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 36, ап. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа.

 


Страница 33 от 33