Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 16 април 2021 година, ДФ Прогрес е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ. След сделката управляваните от УД Компас Инвест АД фондове притежават общо 5,26%, представляващи 788 900 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 17 март 2021 година, ДФ Актива Балансиран фонд е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4,0102%, представляващи 601 862 права на глас. След сделката управляваните от УД Актива Асет Мениджмънт АД фондове притежават общо 10,6093% от капитала на дружеството, представляващи 1 592 260 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 4 март 2021 година, ДФ Еф Рапид е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 6.3119%, представляващи 947 300 права на глас. След сделката управляваните от УД Еф Асет Мениджмънт АД фондове притежават общо 12.6637% от капитала на дружеството, представляващи 1 900 589 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 11 февруари 2021 година, ДФ Актива Високодоходен фонд е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 5.525%, представляващи 829 194 права на глас. След сделката управляваните от УД Актива Асет Мениджмънт АД фондове притежават общо 13.9409% от капитала на дружеството, представляващи 2 092 260 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 4 декември 2020 година, „Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре” С.А. е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4,52%, представляващи 677 815 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 


Страница 3 от 33