Новини

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на регистрация в Централен депозитар - 23 април 2021 година, управляваните от УД ЕФ Асет Мениджмънт АД договорни фондове – ДФ ЕФ Рапид и ДФ ЕФ Принситал  са променили дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ  до общо 15.07%, представляващи 2 261 550 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на регистрация в Централен депозитар - 16 април 2021 година, ПОД Топлина АД чрез УПФ, ППФ и ДПФ е променил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до общо 13.34%, представляващи 2 003 000 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 16 април 2021 година, ДФ Прогрес е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ. След сделката управляваните от УД Компас Инвест АД фондове притежават общо 5,26%, представляващи 788 900 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 17 март 2021 година, ДФ Актива Балансиран фонд е намалил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 4,0102%, представляващи 601 862 права на глас. След сделката управляваните от УД Актива Асет Мениджмънт АД фондове притежават общо 10,6093% от капитала на дружеството, представляващи 1 592 260 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ съобщава следното:
С дата на сделката – 4 март 2021 година, ДФ Еф Рапид е увеличил дяловото си участие в капитала на „Булленд Инвестмънтс“АДСИЦ до 6.3119%, представляващи 947 300 права на глас. След сделката управляваните от УД Еф Асет Мениджмънт АД фондове притежават общо 12.6637% от капитала на дружеството, представляващи 1 900 589 права на глас в общото събрание на публичното дружество.

 


Страница 1 от 32