Новини

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава следното:
С дата на регистрация в Централен депозитар – 18 юли 2023 година, в резултат на продажба на акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, дяловото участие на УД Инвест Фонд Мениджмънт АД е намалено до 4,82%, което представлява 723 329 права на глас в Общото събрание на акционерите.

 

Уведомление за паричен дивидент (допълнено)

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 115в, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Ви уведомяваме за следното:

БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ разпределя дивидент за финансовата 2021 година в размер на 275 000,00 лв., представляващи 90.03% от преобразувания финансов резултат. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0,01832 лева. Нетният дивидент след удържан данък 5%, разпределян на една акция, е в размер на 0,01741 лева, съгласно взето решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2022 г.  
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет.
Дивидентите ще бъдат изплатени в срок до края на текущата 2022 година.
Разходите по изплащане на дивидент са за сметка на дружеството. 
На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в лични сметки, дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на Пощенска банка АД (Юробанк Бъгария АД). На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в клиентски подсметки при инвестиционен посредник, дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на „Централен депозитар“АД. 

 

Разпределяне на дивидент

БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ разпределя дивидент за финансовата 2021 година в размер на на 275 000,00 лв., представляващи 90.03% от преобразувания финансов резултат. Брутният дивидент, разпределян на една акция, е в размер на 0,01832 лева. Нетният дивидент след удържан данък 5%, разпределян на една акция, е в размер на 0,01741 лева, съгласно взето решение по т. 4 от дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 28.06.2022 г. 
Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като акционери на 14-тия ден след датата на общото събрание, на което е приет годишния финансов отчет.

Дивидентите ще бъдат изплатени в срок до края на текущата 2022 година.
Разходите по изплащане на дивидент са за сметка на дружеството. 
Акционерите ще получат дивидентите си чрез инвестиционния посредник, на когото са клиент. 

 

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава следното:
С дата на регистрация в Централен депозитар - 20 май 2022 година, в резултат на продажба на акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, дяловото участие на ДФ Актива Високодоходен фонд е намалено до 4,4722%, което представлява 671 194 права на глас в Общото събрание на акционерите.

 

Уведомление по чл. 148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено  уведомление за разкриване на значително дялово участие в публично или инвестиционно дружество, Булленд Инвестмънтс АДСИЦ съобщава следното:
С дата на регистрация в Централен депозитар - 19 май 2022 година, в резултат на продажба на акции на Булленд Инвестмънтс АДСИЦ, дяловото участие на управляваните от Компас Инвест АД фондове е намалено до 4,45%, което представлява 667 815 права на глас в Общото събрание на акционерите.

 


Страница 1 от 33