Отдадени под наем и аренда земеделски земи

Към 30.06.2012 г. „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ е отдал под наем или аренда 87 % от притежаваните земеделски земи с обща площ около 14 009 дка, при очаквана доходност за стопанската 2011/2012 година 22,33 лв на декар.