Банка - депозитар

Съгласно изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публично предлагане на акции, активите на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ трябва да се съхраняват от банка – депозитар. Банката – депозитар на „Булленд Инвестмънтс” АДСИС е „Юробанк България” АД. Договорът за депозитарни услуги предвижда следните задължения на банката – депозитар и „Булленд инвстмънтс” АДСИЦ:

Юробанк България АД

  • съхранява паричните средства на дружеството в открити на негово име сметки;
  • приема на съхранение налични ценни книжа на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ;
  • извършва по установения от закона ред и срок плащания и преводи по нареждане и за сметка на дружеството, както и указаните от него действия във връзка с банковите депозити и ценните книжа.

Булленд Инвестмънтс АДСИЦ

  • открива сметките при банката – депозитар;
  • своевременно предоставя паричните средства и придобитите ценни книжа на съхранени в банката – депозитар;
  • разпорежда се с активите чрез законните си представители или надлежно упълномощени от тях лица;
  • предоставя на банката – депозитар отчет за извършените разходи за управление на дружеството с оглед осъществяване от страна на банката – депозитар на контрола за спазване на ограничението за разходите съгласно чл. 7, т. 5 от ЗДСИЦ;
  • съхранява собствените си парични средства и ДЦК само в банката – депозитар;
  • извършва безкасовите си плащания само чрез банката – депозитар.

Договорът с банката – депозитар може да бъде прекратен само след одобрение от Комисията по финансов надзор, при наличието на определени условия.