Кои сме ние

С какво се занимаваме

Булленд Инвестмънтс е акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на земеделска земя. То функционира като инвестиционен фонд, който набира средства чрез публично предлагане на акции (под формата на периодични увеличения на капитала) и влага набраните средства в недвижими имоти.

Основен капитал и търговия на акции

Дружеството е учредено през август 2005 г. с капитал от 500 000 лв., и в последствие са реализирани три успешни увеличения на капитала чрез публично предлагане на акции до размер 13 017 889 лева. Акциите на дружеството се търгуват на Неофициален пазар на Българска Фондова Борса - София.

Законови разпоредби и лиценз

Булленд Инвестмънтс е публично дружество и дейността му се осъществява съгласно разпоредбите на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и Закона за публично предлагане на ценни книжа. Дружеството е лицензирано от Комисията за финансов надзор за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел на 25 януари 2006 г.

 

Инвестиционни цели

Наша основна цел е да осигурим на своите акционери растяща стойност на акциите на дружеството и текущи доходи чрез разпределение на дивиденти. Инвестиционните цели на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ са следните:

 • дългосрочно инвестиране на набраните средства в земеделска земя, която се използва за земеделско производство;
 • окрупняване на придобитите земеделски имоти с цел повишаване на тяхната стойност и тяхната атрактивност за земеделските производители;
 • отдаване на придобитите земеделски имоти под аренда на големи земеделски производители;
 • активно управление на придобитите земеделски имоти, изразяващо се в избиране на подходящ момент за тяхната продажба или замяна;
 • създаване на диверсифициран портфейл от земеделски имоти в различни региони на страната и от различен тип;
 • придобиване в отделни случаи и на други недвижими имоти, свързани със земеделското производство;
 • придобиване на земеделски имоти с цел промяна на тяхното предназначение;
 • продажба на по-висока цена на имотите с променено предназначение;
 • строителство на сгради върху имотите с променено предназначение с цел дългосрочно отдаване по наем или продажба, включително чрез лизинг;
 • придобиване на неземеделски недвижими имоти (земя и/или сгради) с цел отдаване под наем или препродажба на по-висока цена, включително чрез лизинг;
 • придобиване на недвижими имоти специално с цел отдаването им на оперативен или финансов лизинг.