Оценители

Преди придобиване на недвижими имоти и вземания дружеството със специална инвестиционна цел възлага оценяването им на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област. Цените, по които АДСИЦ придобива недвижими имоти или вземания, не могат да бъдат значително по-високи, а цените, по които ги продава – значително по-ниски от направената оценка, освен при изключителни обстоятелства. С решение на Съвета на директорите на „Булленд Инвестмътнс” АДСИЦ оценката на придобитите от дружеството недвижими имоти е възложена на следните лицензирани оценители:

 

Генова Консулт ЕООД

Фирмата извършва консултантска, проектантска, маркетингова, инженерингова, научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на строителството, извършва оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, цели предприятия и интелектуална собственост.

 

Риаленд ЕООД

Фирмата изготвя експертни оценки на движимо и недвижимо имущество, в това число и на земеделски земи.