Обслужващо дружество

Дружеството със специална инвестиционна цел не може да осъществява пряко дейностите по експлоатация и поддръжка на придобитите недвижими имоти. Тази дейност то възлага на обслужващо дружество, което е търговско дружество, разполагащо с необходимите организация и ресурси за обслужването и поддържането на придобитите недвижими имоти, воденето и съхраняването на счетоводна и друга отчетност и кореспонденция, както и извършването на други необходими дейности.

Обслужващото дружество, с което „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ е сключило договор е „Авто Юнион Пропъртис ЕООД, което разполага с екип с богат опит в областта на търговията с недвижими имоти и земеделска земя. Дейността по договора за обслужване се осъществява във връзка с недвижимите имоти, собственост на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, или в които дружеството възнамерява да инвестира.

Дейността по договора за обслужване включва

 • изготвяне на предложения за покупка и продажба на недвижими имоти (земеделски земи, гори и други имоти) и/или вещни права върху недвижими имоти от „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ в съответствие с инвестиционните му цели;
 • подготовка на сключването на сделките за покупка и продажба на недвижими имоти или вещни права върху тях;
 • извършване на подготвителни работи за сключване на договори за отдаване под аренда или наем на недвижими имоти, собственост на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, контрол върху изпълнението на тези договори, събиране на дължимите по тях възнаграждения, прекратяване на договорите и реализиране на отговорността по тях в случай на неизпълнение, включително дейността по принудително събиране на вземания, произтичащи от тези договори;
 • управление и поддържане на недвижими имоти, собственост на дружеството, които не са отдадени под аренда или наем.

Обслужващото дружество извършва още

 • възлагането на първоначалната и последваща оценка на недвижимите имоти от името и за сметка на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ;
 • постоянно наблюдение и анализ на пазара на земеделски и други земи и представя на фонда необходимата информация и предложения, необходими за реализиране на инвестиционните му цели;
 • подготвя необходимите документи и материали във връзка с емитирането на ценни книжа или сключването на договор за заем с банка;
 • води счетоводството, поддържа и съхранява отчетността и кореспонденцията на „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ, включително и разкрива съответната информация за фонда в предвидените от нормативните актове случаи;
 • управлява рекламната и маркетинговата дейност на фонда;
 • осигурява организационни, технически и материални условия за работа на Съвета на директорите на АДСИЦ;
 • управлява дейността по администриране на акциите на дружеството.

Възнаграждението, което„Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ заплаща на обслужващото дружество за оказваните от него услуги е в размер на 1.4% от нетната стойност на активите на дружеството със специална инвестиционна цел.